Site Overlay

Bonsai Sizes

Name Size Cm
Keshitsubo 3 to 8
Shito 5 to 10
Mame 5 to 15
Shohin 13 to 20
Komono 15 to 25
Katade-mochi 25 to 46
Chiu/Chumono 41 to 91
Omono 76 to 122
Hachi-uye 102 to 152
Imperial 152 to 203